رکوردشکنی های متوالی توخل در پی اس جی

درخواست حذف این مطلب
سرمربی آلمانی جدید پی اس جی فصل را به شکلی فوق العاده شروع کرده است.