توافق رم با ژکو برای تمدید قرارداد

درخواست حذف این مطلب
نشریات ایتالیایی مدعی شدند که باشگاه رم با ادین ژکو به توافق رسیده که یک سال قرارداد ستاره بوسنیایی را تمدید کند.